ClickCease
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാം ഭരണം തലച്ചോറ്: മസ്തിഷ്ക അനാട്ടമി ആൻഡ് brainstem വാസ്കുലർ മനസ്സിലാക്കാൻ ലളിതമായ രീതി
നോൺ-ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനുള്ള സിൻഡ്രോം.

2013 ലെ ഭരണം & ബ്രെയിൻസ്റ്റം

മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ അനാറ്റമി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ 'ന്യൂറോളജി വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാൻ' നിർമ്മിച്ച ലളിതമായ രീതിയാണ് 4 ൻറെ ഭരണം. മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളെന്ന നിലയിൽ, സൂപ്പർ കോളിക്ക്ലി, ഇൻഫീരിയർ ഒലിവ്സ്, ക്രെയിൻ നാർ ന്യൂക്ലിയസ്, മീഡിയൻ ലാൻഡിഡൈനൽ ഫാസിക്യുലസ് തുടങ്ങിയ രസകരമായ പേരുകളുള്ള മസ്തിഷ്ക മിഥ്യകളുള്ള മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ വിശദമായ ഘടന ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ ഈ ഘടനകളിൽ ഏതാനും ചിലത് മാത്രം പരിശോധിക്കുകയാണ്. 4 ന്റെ നിയമം ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നു കൂടാതെ ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർഥത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ മാത്രം വിവരിക്കുന്നു. പാരാമെഡിയൻ ശാഖകളും നീണ്ട പരിണാമ ശാഖകളും (മുൻപത്തെ ഇൻഫീരിയർ സെറിബെൾഡർ ആർരിമി (എഐസിഎ), പിൻസീറി ഇൻഫീരിയർ സെറിബെൾഡർ ആർറിറ്റി (പിഐസിഎ), മേന്മയേറിയ സെറിബെർലർ ആർരിമി (എസ്സിഎ) എന്നിവയാണ് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ രക്തപ്രവാഹം. മസ്തിഷ്ക (അല്ലെങ്കിൽ പരേമീഡിയൻ) മൂത്രാശയത്തിലുള്ള സിൻഡ്രോം, പരിവർത്തന ശാഖകളുടെ അവശിഷ്ടം എന്നിവ പാർശ്വസ്ഥമായ തലച്ചോറിലെ സിൻഡ്രോമെയിലുകളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള തലച്ചോറിലെ സിൻഡ്രോമുകൾ ഏകപക്ഷീയ ശ്വാസകോശ അർബുദത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു.ഈ മരുന്നുകൾ മസ്തിഷ്ക വസ്കുലർ സിൻഡ്രോംസിന്റെ മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ലളിതമായ രീതിയെ വിവരിക്കുന്നു.

കാര്യങ്ങൾ ലളിതമാക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും വിശദമായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ അപകടപ്പെടുത്തും, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിലെ അനാട്ടോമിമാർക്ക് മുൻകൂട്ടി മാപ്പുചോദിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ലളിതമായ ആശയം നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളെയും ജനങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കുന്നു, മിക്കപ്പോഴും ആദ്യത്തേത്, മസ്തിഷ്കം അനാട്ടമി, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലിനിക്കൽ സിൻഡ്രോം.

XXIII ലെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ X നിയമം നിലവിലുണ്ട്:
 1. 4 സ്ട്രക്ച്ചറുകൾ ഉണ്ട് 'മിഡ്ലൈൻ'തുടക്കം M.
 2. അവിടെ 4 സ്ട്രക്ച്ചറുകൾ ഉണ്ട് വശം തുടക്കം S.
 3. മെഡുള്ളയിലെ 4 ക്രാരിയൽ ഞരമ്പുകൾ ഉണ്ട്, 4 ൽ പോണുകളിലും 4 പോപ്പുകളിലും (മധ്യധ്രുവത്തിൽ 2).
 4. 4, 12, 1, 2 (3, 4, XXL, 6 എന്നിവ പാർശ്വസ്ഥമായ തലച്ചോറിൽ) 12, 5 ഒഴികെ 7- ൽ ഒഴികെ 9 മോട്ടോറിക് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്.

നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമങ്ങൾ ഓർത്തുനോക്കാൻ കഴിയും എങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് സിസ്റ്റം പരിശോധിക്കാൻ എങ്ങനെ, പ്രത്യേകിച്ചും മാരകമായ ഞരമ്പുകൾ, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മസ്തിഷ്ക രക്തക്കുഴലുകളുടെ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും.

തലച്ചോൽ എൽ പാസോ ടി.

ചിത്രം 1 മസ്തിയുടെ തലത്തിൽ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഒരു ക്രോസ്-വിഷൻ കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ, 4 പാർശ്വഭാഗങ്ങളും, 4 നൃത്തരൂപങ്ങളും, പോണുകൾക്കും ബാധകമാണ്. മധ്യധ്രുവത്തിലെ വാസ്കുലർ സിൻഡ്രോമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ളത്,

തലച്ചോൽ എൽ പാസോ ടി.

4 മീഡിയൽ സ്ട്രക്ച്ചറുകൾ & അസോസിയേറ്റഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇവയാണ്:
 1. ദി Motor pathway (അല്ലെങ്കിൽ corticospinal tract): കയ്യും കാലിന്റെയും കടുത്ത ബലഹീനത.
 2. ദി Medial Lemniscus: കൈയിലും കാലിലും ഉള്ള വൈബ്രേഷൻ, proprioception ഉള്ള പാടുകളുടെ നഷ്ടം.
 3. ദി Mഎപ്പിള്ലറ്റല് ഇന്റര്- ആണവ ophthalmoplegia (മൂക്കിന് നേരെ കണ്ണാടി കണ്ണ് ചേര്ക്കുന്നതില് പരാജയവും മറുവശത്ത് കാണുന്നതിന് വിപരീതമായ കണ്ണിലെ നസ്താഗമസ്).
 4. ദി Motor ന്യൂക്ലിയസും നർമ്മവും: ക്നാനൽ നാഡിക്ക് (3, 4, 6, 12) ബാധിച്ച അർബുലറ്റൽ നഷ്ടം.
4 ലാറ്ററൽ സ്ട്രക്ച്ചറുകൾ & അസോസിയേറ്റഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇവയാണ്:
 1. ദി Sപിൻജോപെലർ പാഥേകൾ: കൈകാലുകളിലും ലെഗ്സ് ആറ്റിലീയ ആറ്റോമിയ.
 2. ദി Sപിനോതെലാലിക്ക് പാത്ത്വേ: കൈ, കാൽ, അപൂർവ്വമായി ട്രങ്ക് എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന വേദനയും താപവും ഉള്ള പാർശ്വ വ്യത്യാസം.
 3. ദി S5th of ensory nucleus: XMthth കൈനിറയെ നാഡി വിതരണത്തിൽ മുഖത്ത് വേദനയും താപനിലയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് (ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു നീണ്ട ലംബ സംവിധാനമാണ്, അത് മെൻഡുള്ള പോണകളുടെ ലാറ്ററൽ വശത്ത് വ്യാപിക്കുന്നു).
 4. ദി Sപാത്തുപാളയം: ഋപിറ്റലാൽ ഹാർണറുടെ സിൻഡ്രോം, അത് ഭാഗികമായി ptosis ഉം ഒരു ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ് (മയോസിസ്)

ഈ വഴികൾ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ മുഴുവൻ നീളം കൂടി കടന്നുപോകുന്നു, 'രേഖാംഗങ്ങളുടെ മെറീഡിയൻസ്' എന്നു പറയാനാകുകയും ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം പല ക്രാരിയോ ഞരമ്പുകളും 'ലാറ്റിറ്റ്യൂറ്റിലെ സമാന്തരന''ങ്ങളായി കണക്കാക്കാം. ലിനക്റ്റൈറ്റിന്റെ ലിനക്റ്റീറ്റുകളും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിന്റെ സമാന്തരവും മെരിഡിയൻസ് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഞരമ്പിന്റെ സ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചു.

ചിത്രം 2 മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ventral വശം കാണിക്കുന്നു.

തലച്ചോൽ എൽ പാസോ ടി.

മെഡുള്ളയിലെ ക്മാനുകളായ നർമ്മങ്ങൾ:

9 ഗ്ലോസ്സോഫറൈൻജിയൽ: ഫറിഞ്ചൽ സെൻസേഷന്റെ അണുവിഷയ നഷ്ടം.
10 വാഗസ്: ലളിതമായ ബലഹീനത.
11 സ്പൈനൽ അക്സസറി: ട്രപ്സിയസ്, സ്റ്റർനോക്കിലീഡമോസ്റ്റോയിഡ് പേശികളുടെ ഇഫക്ടിലേറ്റൽ ദൌർബല്യം.
12 ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ: നാവിൻറെ വൈറസ് ബലഹീനത.

മെഡുല്ലയുടെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള മോട്ടോർ സൈസ് ആണ് സൈമൺ ക്രാരിയൽ നാഡി. 12, 9 ഒപ്പം 10 ക്രാരിയൽ ഞരമ്പുകൾ മോട്ടോർ ഘടകങ്ങൾ ആണെങ്കിലും, അവരാകട്ടെ 11- ൽ (ഞങ്ങളുടെ ഭരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്) തുല്യമായി വിഭജിക്കാതിരിക്കുകയും അങ്ങനെ മോഡിയുടെ നാരുകൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നില്ല.

പോൺസ് ലുള്ള 4 ക്രാരിയൽ നാരുകൾ:

5 Trigeminal: വേദന, താപനില, ലൈറ്റ് സ്പർശം എന്നിവ മുഖത്തെ മുൻഭാഗം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും, താടിയെല്ലിനുള്ള കോണിന്റെ കോണും.
6 അചഞ്ചല: കണ്ണ് കൈപ്പത്തിപ്പ് (പാർശ്വസമുച്ചയത്തിന്റെ) ദുർബലമായ ബലഹീനത.
7 ഫേഷ്യൽ: ipsilateral മുഖത്തെ ബലഹീനത.
8 ഓഡിറ്ററി: അനാസിറ്റേറ്ററൽ ബധിരത.

സൈമെയിലിലെ ഞരമ്പുകൾ ഞരമ്പുകളിലാണ്.

7 ഒരു മോട്ടോർ നാഡാണ് എന്നാൽ അത് രുചി പാതകളും വഹിക്കുന്നു, കൂടാതെ 4 ഭരണം അതു തുല്യമായി ഭിന്നമല്ല എക്സ്.എം.എൽ അതു അങ്ങനെ മിഡ്ലൈൻ ആണ് ഒരു മോട്ടോർ നാഷ് അല്ല. ലളിതമായ ആശയം നിലനിർത്താനും കുഴപ്പങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും 12th എന്ന നാശത്തിന്റെ വസ്തൂബുലർ ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ലാറ്ററൽ മെൻഡുള്ളയിലെ വെസ്റ്റിബുലർ കണക്ഷനുകളുടെ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് ഛർദ്ദി, ഛർദ്ദി, വിർഗോഗോ എന്നിവ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത്.

പോൺസിന് മുകളിലുള്ള 4 ക്രാരിയൽ നാരുകൾ:

4 വിഭജനം: മധ്യധ്രുവത്തിൽ അല്ല.
5 ഒപ്റ്റിക്: മധ്യധാരയിൽ അല്ല.
6 ഒക്യുമോമോട്ടർ: വൈകല്യമുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ, പിൻവലിക്കൽ, വൈറസ് ബാധിത വിദ്യാലയത്തോടു കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരപ്രകൃതി. കണ്ണുകൾ തിളങ്ങുകയും ചെറുതായി താഴുകയും ചെയ്യുന്നു.
7 ട്രോളിലിയർ: കണ്ണുകൾ മൂക്ക് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണോടിക്കാൻ കഴിയില്ല.

മധ്യനിരയിൽ മോട്ടോർ നാഡുകളാണ് 3- യും 4 ക്രെയിൻ നഴ്സും.

ഇങ്ങനെ ഒരു മയക്കുമരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ ഉണ്ടാകാം 4 M- കൾ ബന്ധപ്പെട്ട മോട്ടിലെ ശ്വാസകോശ നാഡി, പാർശ്വസ്ഥമായ തലച്ചോറിലെ സിൻഡ്രോം എന്നിവ ഉണ്ടാകും എൺപത് സ ഒപ്പം ഒന്നുകിൽ മധുല്ലയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 9- 11 മരിയോ നാഡി ഒന്നുകിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പോണുകളിൽ ആണെങ്കിൽ 5, 7 ഒപ്പം 8 ക്രാരിയൽ നാഡി.

മെഡിറ്റൽ (പാരാമീഡിയൻ) ബ്രൈൻസ്റ്റം സിൻഡ്രോംസ്

നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന രോഗി ഒരു തലച്ചോറ് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഒരു വശത്തു കൈയിലും ലെഗിലും ലെവൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ, രോഗി ഒരു മധ്യാഹണ തലച്ചോറിന്റെ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, കാരണം മോട്ടോർ പാത്ത്വുകൾ പാരാമെഡിയൻ ആണ്, ഫോർമാമെൻ മാഗ്നം (പിരമിഡിന്റെ decussation) തലത്തിൽ കുറിക്കുന്നു. മോട്ടോർ പാതയുടെ ഇടപെടൽ 'രേഖാംശത്തിന്റെ മെറീഡിയൻ' ആണ്. ഇതുവരെ മുഴ എവിടെയും എങ്കിലും മുഖം ബാധിച്ചു അത് മധ്യത്തോടെ പൊംസ്, ക്സനുമ്ക്സഥ് നാഡി ന്യൂക്ലിയസ് എവിടെ നിരപ്പിൽ ആയിരിക്കണം, ബ്രൈംസ്തെമ് എന്ന മൈസ്പെയ്സ് വശം അപകടത്തെ.

മോണ്ടല്ല (12), pons (6th) അല്ലെങ്കിൽ മധ്യധ്രുവത്തിൽ (3rd) അല്ലെങ്കിൽ മെഡിബ്രെയിൻ (XNUMXrd) എന്ന് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്വാസകോശത്തിലെ നാഡി പക്ഷിക്ക് ശ്വാസകോശത്തിനുള്ള ഭാഗത്ത് ഈസിസ്റ്റെറ്ററാൾ ഉണ്ടാകും, ഹെമിപറേസിസ് വൈറ്റമിൻ ആയിരിക്കും. ഇടവേളയിൽ lemniscus രോഗബാധയുണ്ടെങ്കിൽ, വിരഹവും പ്രോഗ്രിയോസെപ്ഷനും ഉള്ള ഒരു കൺട്രാ ലാറ്ററൽ നഷ്ടം കണ്ടെത്തും. (ഹെമിപറേസിസ് ബാധിച്ച അതേ സൈഡ്). എംഎൽഎഫ് മസ്തിഷ്കത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നതിനാൽ ഹെമിപറേസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണ മധ്യരേഖാ ഫാസിക്യുലസ് (MLF) സാധാരണയായി ബാധിക്കുകയില്ല.

.സമ്പത്തുണ്ടാക്കുക ഒറ്റപ്പെട്ട് കാരണമായേക്കാം 'ഒരു ലചുനര് ഇന്ഫര്ച്ത്' ഈ ഒരു ഇപ്സിലതെരല് ഇംതെര്നുച്ലെഅര് ഒഫ്ഥല്മൊപ്ലെഗിഅ ലെ ഫലങ്ങളിൽ മുഴ മറുഭാഗത്ത് വരെ വരുെട നോക്കി ഇപ്സിലതെരല് കണ്ണ് പ്രമുഖ കണ്ണ് ംയ്സ്തഗ്മുസ് എന്ന അദ്ദുച്തിഒന് (മൂക്ക് നേരെ പ്രസ്ഥാനം) പരാജയം കൊണ്ട് കൺട്രാ ലാറ്ററൽ കണ്ണ്. ഇടതുപക്ഷ എം.എൽ.എയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇടതുവശത്തേക്ക് നോക്കിക്കാണുക, കണ്ണിന്റെ ചലനങ്ങൾ സാധാരണമാകുമെങ്കിലും വലതു നോക്കിയാൽ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് കണ്ണുകൾ മിഡ്ലൈൻ കടന്നുപോകില്ല. വലതു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയതുപോലെ ശരി കണ്ണുകൾ.

ശരീരത്തിലെ മസ്തിഷ്ക സ്തംഭം രോഗികളുടെ ക്ലിനിക്കൽ സവിശേഷതകൾ ചിത്രം 3 കാണിക്കുന്നു.

തലച്ചോൽ എൽ പാസോ ടി.ലാതെറൽ ബ്രൈൻസ്റ്റം സിൻഡ്രോംസ്

നിങ്ങൾ വീണ്ടും കണ്ട രോഗിയെ ഒരു മസ്തിഷ്കപ്രശ്നം, ഒരു പക്ഷേ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും വിചാരിക്കുന്നു. എസ് എൺപത് സ അല്ലെങ്കിൽ 'രേഖാംശങ്ങളുടെ മെറീഡിയൻസ്' നിങ്ങൾ പാർശ്വസ്ഥമായ തലച്ചോറിന്റെ പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു മാരകമായ ഞരമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 'ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പരസ്പരങ്ങൾ' പ്രശ്നം ലാറ്ററൽ മെൻഡുള്ളലോ പാർശ്വൽ പോണുകളിലാണോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഒരു പാർശ്വസ്ഥമായ തലച്ചോറ് ഇൻഫ്രാക്റ്റിന്റെ കൈമാറ്റം ഫലമായി കൈകാലുകളിലും കാലുകളിലും അക്സിക്സിയ ഉണ്ടാകുന്നു. Spinocerebellar pathways, വേദനയും താപത സംവേദനയുമുള്ള സാന്ദർഭിക വ്യതിയാനം, Sപിനോതെലലൈക് പാത്ത്വേ, വേദനയ്ക്കും താപവൈദ്യുത പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വഴിതിരിച്ചുനിൽക്കുന്ന മുഖത്തെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ Sട്രൈജമൈനൽ നാഡിയിലെ ബോഡിക്കൽ ന്യൂക്ലിയസ് (ട്രൈജമൈനൽ നാഡിയിലെ സ്ഫിനോതെലാലിക് പാത്ത്വേ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി ന്യൂക്ലിയസ് തുടങ്ങിയവയുടെ ലൈറ്റ് ടച്ച് ബാധിക്കുന്നതാണ്). ഭാഗിക ptosis ഒരു ചെറിയ pupil (മയോസിസ്) ഒരു ipsilateral Horner സിൻഡ്രോം കാരണം Sഇമ്മാനുവൽ പാത്ത്വേ. വൈദ്യുതിയും റിഫ്ളക്സും എല്ലാം സാധാരണമായിരിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പാർശ്വര വശംവെച്ച് പ്രശ്നത്തെ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. തലച്ചോറിന്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് മല്ലല അഥവാ പോണുകളിൽ പ്രസക്തമായ 3 മാരകമായ ഞരമ്പുകൾ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

തലച്ചോൽ എൽ പാസോ ടി.താഴ്ന്ന 4 ക്രാരിയൽ ഞരമ്പുകൾ medulla, 12th നർമ്മം മിഡ്ലൈനിലാണ്, അപ്പോൾ 9, XNUMTH, XNUMTH ഞരമ്പുകൾ medulla എന്ന പാർശ്വര്യ വശം ആയിരിക്കും. ഇത് ബാധിച്ചപ്പോൾ ഗ്യാസ് റിഫ്ലക്സ് ഒരു ipsilateral വൈകല്യം ഡിസേർദ്രയും ഡിസ്ഫഗിയയും ആണ്. അസ്ഥികൾ എതിർവശത്തേക്ക് വരുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ipsilateral trapezius ഒപ്പം / അല്ലെങ്കിൽ sternocleidomastoid പേശികളുടെ ബലഹീനത ഉണ്ടാകും. ഇത് സാധാരണയായി iliilateral വെർഡർബ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ പിൻസീയർ ഇൻഫീരിയർ സെറിപെലർ ധമനികളിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ലാറ്ററൽ മെൻഡുള്ളറി സിൻഡ്രോം ആണ്.

പോണുകളിലെ 4 ക്രെയിഷ്യൽ നഴ്സുകൾ: 5th, 6, 7th, 8. 6th നരകം മിഡ്ലൈനിൽ മോട്ടോർ നാഷ് ആണ്, 5th, 7 ഒപ്പം 8th പോണുകൾ ലാറ്ററൽ വശത്ത് ആകുന്നു, ഈ വരുമ്പോൾ ഇഫക്ടിലാറ്ററൽ മുഖത്തു ബലഹീനത ആയിരിക്കും, ileilateral masser ആൻഡ് pterygoid പേശികളുടെ ബലഹീനത (തുറക്കുന്ന പേശികൾ വാചകം അടയ്ക്കുക), ഇടയ്ക്കിടെ ചിലപ്പോൾ ബധിരത ഉണ്ടാക്കുക. ചെരെബെല്ലൊ-പൊംതിനെ കോണിൽ ഒരു അകൌസ്റ്റിക് നെഉരൊമ പോലുള്ള ഒരു ട്യൂമർ ഇപ്സിലതെരല് അടപ്പ് ഫേഷ്യൽ ബലഹീനതയും ഫേഷ്യൽ നാളം ഹാനിയോ കലാശിക്കും; ഈസിളേറ്റൽ ലിം അക്സാക്സിയയും ഉണ്ടാകാം. ഇത് ഇസിസ്റ്റിലാറ്ററൽ സെറിബെലമോ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കമോ ആണെങ്കിൽ. സഹാനുഭൂതി ആഴത്തിൽ വളരെ ആഴമുള്ളതാണ്.

പാർശ്വസ്ഥമായ ഒരു (പാരാമെഡിയൻ) മസ്തിഷ്ക രോഗത്തിൻറെ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ധമനിയുടെ പ്രശ്നം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ആക്ഷേപം.

ചുരുക്കത്തിൽ, ഒരു ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പിൻഭാഗത്ത് M, 4 pathways വഴി അക്ഷരദർശനത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന മധ്യരേഖയിൽ 4 പാതകൾ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, S അക്ഷരം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, താഴ്ന്ന 4 ക്രാരിയൽ ഞരമ്പുകൾ medulla, നടുവിലെ 4 ക്രാരിയൽ നനക്കുകളിലും നനേയും ആദ്യ 4 ക്രാരിയൽ ഞരമ്പുകൾ മധ്യഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന 3rd- നും XNUMTH നും ഇടയിലാണ്, കൂടാതെ മിഡ്ലൈനിൽ ഉള്ള 4 മോട്ടോർ നഴ്സുകൾ, കൂടാതെ 4, 4 ഒഴികെ 12- ൽ തുല്യമായി വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു. , 1, 2, 3, പിന്നീട് കൃത്യമായ കൃത്യതയോടെ മസ്തിഷ്ക രക്തക്കുഴലുകളുടെ സിൻഡ്രോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും.

പി. ഗേറ്റ്സ്

ഗെയ്ലോംഗ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ബാർവോൺ ഹെൽത്ത്, ഗെയ്ലോങ്, വിക്ടോറിയ, ഓസ്ട്രേലിയ

അവലംബം

അധ്യായം 1. ന്യൂറോളജി. ഇതിൽ: വില്യംസ് പി.എൽ, വാർവിക്ക് ആർ, ഡിസൻ എം, ബാനിസ്റ്റർ എൽ.എച്ച്, എഡിഷൻ. ഗ്രേയുടെ അനാട്ടമി, 7th എഡി. എഡിൻബർഗ്: ചർച്ചിൽ ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ; 37; XXX - 1989.