വഞ്ചന മോണിറ്ററിംഗ് ക്ലിക്കുചെയ്യുക
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

Autoimmune disease is the disease of the modern era. It is a condition where the body’s immune system mistakenly attacks the body. Since the body’s immune system usually guards against bacteria and viruses, it can sense the foreign cells and send out fighter cells to attack them. When it’s an autoimmune disease, however, the immune system starts to make mistakes to certain parts of the body. It starts attacking the joints, the skin, or the musculoskeletal system as foreign cells and attacking them. The immune system releases autoantibody proteins to attack the healthy cells, thus causing autoimmune disease in the body.

What Triggers the Activation of the Autoimmune Mechanism?

Surprisingly, the body’s antibodies go through a process by cleaning up the old and damaged cells, so that way, new healthy cells can grow and replace the old cells. Although if the body has an excessive number of antibodies in their system, it can cause the individual to have an autoimmune disease. Research has shown that a part of the autoimmune ecology, the influence of environmental exposure can not only develop autoimmune disorder but shape the function of the immune system.

സ്ക്രീൻഷോട്ട് 2019- 10- 01

Another study stated that approximately 30% of all autoimmune diseases come from genetic disposition while 70% is due to environmental factors, including toxic chemicals, dietary components, gut dysbiosis, and infections in the body. So some of the ecological factors that are included are adjuvants (immunostimulant effects). These are typically used in vaccines to produce a more effective immunization reaction.

ഗവേഷകർ പ്രസ്താവിച്ചു that molecular mimicry is one of the mechanisms, where a foreign antigen shares a sequence or structural similarities with self-antigens. This means that any infections that can initiate and maintain autoimmune responses can lead to specific tissue damage in the body. It is a phenomenon that molecular mimicry and cross-reactivity are identical. Cross-reactivity is significant when it comes to food allergies and is often responsible for many disorders. It affects the scope of the disease, the reliability of diagnostic testing, and has implications for any current and potential therapies.

Common and Rare Autoimmune Diseases

The primary function of the immune system is to repair the body with new cells. Individuals with an autoimmune disease will have many chronic illnesses that are both common and rare when they are being diagnosed. Below is a list of autoimmune diseases that range from common to some of the rarer autoimmune conditions an individual may experience.

റൂമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് (RA)

rheumatoid-arthritis-hands

റൂമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് is when the immune system is attacking the joints. This attack causes redness, warmth, soreness, and stiffness. It’s one of the most common autoimmune diseases that is found in women but can affect men and elderly people as well. പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചു that if a family member has rheumatoid arthritis, it is likely that other family members may have an increased chance of developing this autoimmune disease. The signs and symptoms of rheumatoid arthritis can vary depending on the severity of the inflamed joints, potentially causing them to deform and shift out of place.

ല്യൂപ്പസ്

20171025_cover

ല്യൂപ്പസ് is a systemic autoimmune disease that occurs when an individual’s immune system starts attacking their own tissue and organs. Even though lupus is difficult to diagnose because it often mimics other ailments, it can cause inflammation to different body systems. These body systems include the joints, skin, kidneys, blood cells, brain, heart, and lungs. A distinctive sign of lupus is a facial rash that resembles butterfly wings unfolding across booth cheek.

Ehlers-Danlos Syndrome (EDS)

P-hypermobility-415x233-rd9-esIL

EDS (Ehlers-Danlos Syndrome) is a rare autoimmune disease that causes soft connective tissues to be fragile in the body. This autoimmune disease is still new for doctors; however, there is always more research to be done about this disease. The symptoms can vary from mild skin and joint hyperlaxity to severe physical disability and life-threatening vascular complications. One of the most common symptoms is joint hypermobility. This disease can cause the joints to be unstable or loose, and it can cause the body’s joints to have frequent dislocations and pain.

Polymyalgia Rheumatica

dhimbje-qafe

Polymyalgia rheumatica is an inflammatory musculoskeletal disorder that is most common in elderly adults. This disease causes muscle pain and stiffness around the joints, most commonly occurring in the morning. It also shares similarities with another disease known as giant cell arteritis. If an individual has polymyalgia rheumatica, they can have the symptoms of giant cell arteritis as well. The symptoms are inflammation in the lining of the arteries. ദി two factors that can cause the development of polymyalgia rheumatica are genetics and environmental exposure that can increase the chances of having the disorder.

അങ്കോളിസിങ് സ്കോണ്ടിലൈറ്റിസ്

Ankylosing Spondylitis Causes and Symptoms

അങ്കോളിസിങ് സ്കോണ്ടിലൈറ്റിസ് is an autoimmune inflammatory disease that can cause some of the vertebrae in the spine to fuse over time. When this happens, the fusing makes the spine less flexible and causes the body to be in a hunched-forward posture. It is most common for men, and there are treatments to lessen the symptoms and possibly slow down the progression of the disease.

സെലിയാക് രോഗം

സീലിയാക്-രോഗം-കാരണങ്ങൾ-അപകടസാധ്യത-ഘടകങ്ങൾ-alt-722x406

സെലിയാക് രോഗം is an autoimmune disease that occurs in about 1% of individuals. This disease makes the individual have an inflammatory reaction to the intestinal permeability barrier from eating gluten found in wheat, rye, and barley. പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു that patients with celiac disease and autoimmune disease have to be on a gluten-free diet to heal the gut. Symptoms can include bloating, digestive issues, inflammation, and skin rashes.

തീരുമാനം

Mechanisms of an autoimmune disease can be caused by genetics or induced by environmental factors. This can cause an individual to have problems in their body related to inflammation. There are many autoimmune diseases that can affect the body from the most common to some of the rarer kinds and it can have lasting effects.

In honor of Governor Abbott’s declaration, October is Chiropractic Health Month. To learn more about നിര്ദ്ദേശം ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ.

ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൈറോപ്രാക്റ്റിക്, മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ, നാഡീ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, കൂടാതെ ഫംഗ്ഷണൽ മെഡിസിൻ ലേഖനങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എന്നിവയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വിട്ടുമാറാത്ത തകരാറുകൾ എന്നിവ ചികിത്സിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള വിഷയം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്, ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസിനോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 .


അവലംബം:

Anaya, Juan-Manuel, et al. “The Autoimmune Ecology.” അതിർത്തികളിൽ ഇമിണോളജി, Frontiers Media S.A., 26 Apr. 2016, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4844615/.

Bonds, Rana S, et al. “A Structural Basis for Food Allergy: the Role of Cross-Reactivity.” Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology, U.S. National Library of Medicine, Feb. 2008, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18188023.

Clinic Staff, Mayo. “Ankylosing Spondylitis.” മായോ ക്ലിനിക്, Mayo Foundation for Medical Education and Research, 7 Mar. 2018, www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ankylosing-spondylitis/symptoms-causes/syc-20354808.

Clinic Staff, Mayo. “Lupus.” മായോ ക്ലിനിക്, Mayo Foundation for Medical Education and Research, 25 Oct. 2017, www.mayoclinic.org/diseases-conditions/lupus/symptoms-causes/syc-20365789.

Clinic Staff, Mayo. “Polymyalgia Rheumatica.” മായോ ക്ലിനിക്, Mayo Foundation for Medical Education and Research, 23 June 2018, www.mayoclinic.org/diseases-conditions/polymyalgia-rheumatica/symptoms-causes/syc-20376539.

Cusick, Matthew F, et al. “Molecular Mimicry as a Mechanism of Autoimmune Disease.” അലർജിയിലും ഇമ്മ്യൂണോളജിയിലും ക്ലിനിക്കൽ അവലോകനങ്ങൾ, U.S. National Library of Medicine, Feb. 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3266166/.

De Paepe, A, and F Malfait. “The Ehlers-Danlos Syndrome, a Disorder with Many Faces.” ക്ലിനിക്കൽ ജനിതകശാസ്ത്രം, യു‌എസ് നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് മെഡിസിൻ, ജൂലൈ 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22353005.

Schmidt, Zsuzsa, and Gyula Poór. “Polymyalgia Rheumatica Update, 2015.” Orvosi Hetilap, യു‌എസ് നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് മെഡിസിൻ, 3 ജനുവരി. 2016, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26708681.

Scott, David L, et al. “Rheumatoid Arthritis.” Lancet (London, England), U.S. National Library of Medicine, 25 Sept. 2010, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20870100.

Vojdani, Aristo, et al. “Environmental Triggers and Autoimmunity.” ഓട്ടോ അലൂൺ ഡിസീസ്, ഹിന്ദാവി പബ്ലിഷിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ, 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4290643/.

Watson, Stephanie. “Autoimmune Diseases: Types, Symptoms, Causes, Diagnosis & More.” ആരോഗ്യം, Healthline Media, 26 Mar. 2019, www.healthline.com/health/autoimmune-disorders.