പല ചിത്രങ്ങളിലും കഥ: ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ

പങ്കിടുക

2016 ഹൈസ്‌കൂൾ ഫുട്‌ബോൾ പതിവ് സീസൺ അവസാനിച്ചതോടെ, ഞങ്ങൾ പരിരക്ഷിച്ച എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ട സമയമാണിത്. ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, ആൻഡ്രെസ് അക്കോസ്റ്റ, ബോർഡർ‌ലാൻ‌ഡിലെ ഏറ്റവും കഠിനവും രസകരവുമായ ഗെയിമുകളിലൊന്നായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 'എ സ്റ്റോറി ഇൻ അനേകം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ' അദ്ദേഹം പിടിച്ചെടുത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിരിഞ്ഞുനോക്കുക.

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

Cobre Indians vs El Paso Tigers, TX ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോളിലെ ആഴ്ച 1

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

Cobre Indians vs El Paso Tigers, TX ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോളിലെ ആഴ്ച 1

എൽ ഡോർഡാ ആസ്ടെക്സ് vs ഈസ്റ്റ്ലെക്ക് ഫാൾകോൻസ്, ആഴ്ചത്തെ ടെക്സസ് ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

കാലിറ്റില്ലോ ഈഗിൾസ് സമയത്ത് ദെൾ വാലെയുടെ #11 ജോസ് വാലെൻസുലയെ ഒരു ജില്ലയിൽ ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റോഡോറസിലെ കോൺവെന്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഷൂഡൗൺ

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറലിലെ കാന്റിലോയോ ഈഗിൾസ് കൻവാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 2-5A ഷോക്ഡൗൺ

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

റിവർസൈഡ് / റേഞ്ചർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈസ്റ്റ്ലെക്ക്

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറലിലെ കാന്റിലോയോ ഈഗിൾസ് കൻവാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 2-5A ഷോക്ഡൗൺ

വിജയശ്രീലാളിതമായ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ XX-11A ഷോക്ഡൗണിൽ ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റേഡോറിലുണ്ടായിരുന്ന ##-

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറലിലെ കാന്റിലോയോ ഈഗിൾസ് കൻവാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 2-5A ഷോക്ഡൗൺ

എൽ ഡോർഡാ ആസ്ടെക്സ് vs ഈസ്റ്റ്ലെക്ക് ഫാൾകോൻസ്, ആഴ്ചത്തെ ടെക്സസ് ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

വിജയശ്രീലാളിതമായ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ XX-11A ഷോക്ഡൗണിൽ ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റേഡോറിലുണ്ടായിരുന്ന ##-

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

എൽ ഡോർഡാ ആസ്ടെക്സ് vs ഈസ്റ്റ്ലെക്ക് ഫാൾകോൻസ്, ആഴ്ചത്തെ ടെക്സസ് ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

Cobre Indians vs El Paso Tigers, TX ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോളിലെ ആഴ്ച 1

റിവർസൈഡ് / റേഞ്ചർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈസ്റ്റ്ലെക്ക്

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ഈഗിൾസ് ലൈൻബാക്കർ #21- പാബ്ലോ മാർക്വസ് കോങ്കിറ്റഡ്മാരായ ക്യുബി റെയ്മണ്ട് മോണ്ടസ് # QNUMX- ന്റെ ക്യുബി സാക്ക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കാലിറ്റില്ലോ ഈഗിൾസിനു മുന്നിൽ കീഴടക്കി.

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ഡെൽ വാലിൽ മേയ് ഫീൽഡ്

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറലിലെ കാന്റിലോയോ ഈഗിൾസ് കൻവാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 2-5A ഷോക്ഡൗൺ

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ഡെൽ വാലിൽ മേയ് ഫീൽഡ്

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറലിലെ കാന്റിലോയോ ഈഗിൾസ് കൻവാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 2-5A ഷോക്ഡൗൺ

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

Cobre Indians vs El Paso Tigers, TX ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോളിലെ ആഴ്ച 1

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ഡെൽ വാലിൽ മേയ് ഫീൽഡ്

ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറലിലെ കാന്റിലോയോ ഈഗിൾസ് കൻവാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 2-5A ഷോക്ഡൗൺ

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

എൽ ഡോർഡാ ആസ്ടെക്സ് vs ഈസ്റ്റ്ലെക്ക് ഫാൾകോൻസ്, ആഴ്ചത്തെ ടെക്സസ് ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

എൽ ഡോർഡാ ആസ്ടെക്സ് vs ഈസ്റ്റ്ലെക്ക് ഫാൾകോൻസ്, ആഴ്ചത്തെ ടെക്സസ് ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ഡെൽ വാലിൽ മേയ് ഫീൽഡ്

റിവർസൈഡ് / റേഞ്ചർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈസ്റ്റ്ലെക്ക്

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ഡെൽ വാലിൽ മേയ് ഫീൽഡ്

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ഡെൽ വാലിൽ മേയ് ഫീൽഡ്

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ഡെൽ വാലിൽ മേയ് ഫീൽഡ്

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറലിലെ കാന്റിലോയോ ഈഗിൾസ് കൻവാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 2-5A ഷോക്ഡൗൺ

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

റിവർസൈഡ് / റേഞ്ചർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈസ്റ്റ്ലെക്ക്

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

റിവർസൈഡ് / റേഞ്ചർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈസ്റ്റ്ലെക്ക്

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

റിവർസൈഡ് / റേഞ്ചർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈസ്റ്റ്ലെക്ക്

ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറലിലെ കാന്റിലോയോ ഈഗിൾസ് കൻവാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 2-5A ഷോക്ഡൗൺ

ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറലിലെ കാന്റിലോയോ ഈഗിൾസ് കൻവാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 2-5A ഷോക്ഡൗൺ

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറലിലെ കാന്റിലോയോ ഈഗിൾസ് കൻവാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 2-5A ഷോക്ഡൗൺ

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ഡെൽ വാലിൽ മേയ് ഫീൽഡ്

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

കാന്റീല്ലോ ഈഗിൾസ് ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റേഡോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിക് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺവെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

എൽ ഡോർഡാ ആസ്ടെക്സ് vs ഈസ്റ്റ്ലെക്ക് ഫാൾകോൻസ്, ആഴ്ചത്തെ ടെക്സസ് ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ

Cobre Indians vs El Paso Tigers, TX ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോളിലെ ആഴ്ച 1

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറലിലെ കാന്റിലോയോ ഈഗിൾസ് കൻവാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 2-5A ഷോക്ഡൗൺ

Cobre Indians vs El Paso Tigers, TX ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോളിലെ ആഴ്ച 1

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

Cobre Indians vs El Paso Tigers, TX ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോളിലെ ആഴ്ച 1

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

എൽ ഡോർഡാ ആസ്ടെക്സ് vs ഈസ്റ്റ്ലെക്ക് ഫാൾകോൻസ്, ആഴ്ചത്തെ ടെക്സസ് ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ

Cobre Indians vs El Paso Tigers, TX ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോളിലെ ആഴ്ച 1

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ഡെൽ വാലിൽ മേയ് ഫീൽഡ്

കാലിറ്റില്ലോ ഈഗിൾസ് സമയത്ത് ദെൾ വാലെയുടെ #11 ജോസ് വാലെൻസുലയെ ഒരു ജില്ലയിൽ ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റോഡോറസിലെ കോൺവെന്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഷൂഡൗൺ

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

എൽ ഡോർഡാ ആസ്ടെക്സ് vs ഈസ്റ്റ്ലെക്ക് ഫാൾകോൻസ്, ആഴ്ചത്തെ ടെക്സസ് ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ഡെൽ വാലിൽ മേയ് ഫീൽഡ്

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

കാലിറ്റില്ലോ ഈഗിൾസ് സമയത്ത് ദെൾ വാലെയുടെ #11 ജോസ് വാലെൻസുലയെ ഒരു ജില്ലയിൽ ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റോഡോറസിലെ കോൺവെന്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഷൂഡൗൺ

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ഡെൽ വാലിൽ മേയ് ഫീൽഡ്

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

എൽ ഡോർഡാ ആസ്ടെക്സ് vs ഈസ്റ്റ്ലെക്ക് ഫാൾകോൻസ്,

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറലിലെ കാന്റിലോയോ ഈഗിൾസ് കൻവാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 2-5A ഷോക്ഡൗൺ

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

Cobre Indians vs El Paso Tigers, TX ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോളിലെ ആഴ്ച 1

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

Cobre Indians vs El Paso Tigers, TX ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോളിലെ ആഴ്ച 1

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

Cobre Indians vs El Paso Tigers, TX ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോളിലെ ആഴ്ച 1

Cobre Indians vs El Paso Tigers, TX ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോളിലെ ആഴ്ച 1

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

കാന്റീല്ലോ ഈഗിൾസ് ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റേഡോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിക് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺവെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

വിജയശ്രീലാളിതമായ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ XX-11A ഷോക്ഡൗണിൽ ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റേഡോറിലുണ്ടായിരുന്ന ##-

ഈഗിൾസ് ക്യുബി #12 ഡെന്നി വാലിൽ കോക്വിസ്റ്റോഡോറസ് കാന്റിലേല്ലോ ഈഗിൾസ് സമയത്ത് ടച്ച്ഡൗണുകൾ റൺ ചെയ്യുന്ന ഡാനി അൽവാറെസ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 2- നം.

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ഈഗിൾസ് ലൈൻബാക്കർ #21- പാബ്ലോ മാർക്വസ് കോങ്കിറ്റഡ്മാരായ ക്യുബി റെയ്മണ്ട് മോണ്ടസ് # QNUMX- ന്റെ ക്യുബി സാക്ക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കാലിറ്റില്ലോ ഈഗിൾസിനു മുന്നിൽ കീഴടക്കി.

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ഡെൽ വാലിൽ മേയ് ഫീൽഡ്

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

എൽ ഡോർഡാ ആസ്ടെക്സ് vs ഈസ്റ്റ്ലെക്ക് ഫാൾകോൻസ്, ആഴ്ചത്തെ ടെക്സസ് ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

കാന്റീല്ലോ ഈഗിൾസ് ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റേഡോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിക് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺവെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

Cobre Indians vs El Paso Tigers, TX ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോളിലെ ആഴ്ച 1

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

Cobre Indians vs El Paso Tigers, TX ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോളിലെ ആഴ്ച 1

കാന്റീല്ലോ ഈഗിൾസ് ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റേഡോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിക് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺവെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

Cobre Indians vs El Paso Tigers, TX ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോളിലെ ആഴ്ച 1

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

എൽ ഡോർഡാ ആസ്ടെക്സ് vs ഈസ്റ്റ്ലെക്ക് ഫാൾകോൻസ്, ആഴ്ചത്തെ ടെക്സസ് ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

എൽ ഡോർഡാ ആസ്ടെക്സ് vs ഈസ്റ്റ്ലെക്ക് ഫാൾകോൻസ്, ആഴ്ചത്തെ ടെക്സസ് ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറലിലെ കാന്റിലോയോ ഈഗിൾസ് കൻവാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 2-5A ഷോക്ഡൗൺ

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

എൽ ഡോർഡാ ആസ്ടെക്സ് vs ഈസ്റ്റ്ലെക്ക് ഫാൾകോൻസ്, ആഴ്ചത്തെ ടെക്സസ് ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ഡെൽ വാലിൽ മേയ് ഫീൽഡ്

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ഡെൽ വാലിൽ മേയ് ഫീൽഡ്

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

കാലിറ്റില്ലോ ഈഗിൾസ് സമയത്ത് ദെൾ വാലെയുടെ #11 ജോസ് വാലെൻസുലയെ ഒരു ജില്ലയിൽ ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റോഡോറസിലെ കോൺവെന്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഷൂഡൗൺ

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

റിവർസൈഡ് / റേഞ്ചർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈസ്റ്റ്ലെക്ക്

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

Cobre Indians vs El Paso Tigers, TX ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോളിലെ ആഴ്ച 1

ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറലിലെ കാന്റിലോയോ ഈഗിൾസ് കൻവാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 2-5A ഷോക്ഡൗൺ

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറലിലെ കാന്റിലോയോ ഈഗിൾസ് കൻവാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 2-5A ഷോക്ഡൗൺ

Cobre Indians vs El Paso Tigers, TX ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോളിലെ ആഴ്ച 1

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ഡെൽ വാലിൽ മേയ് ഫീൽഡ്

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

കാന്റീല്ലോ ഈഗിൾസ് ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റേഡോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിക് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺവെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറലിലെ കാന്റിലോയോ ഈഗിൾസ് കൻവാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 2-5A ഷോക്ഡൗൺ

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

കാന്റീല്ലോ ഈഗിൾസ് ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റേഡോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിക് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺവെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

റിവർസൈഡ് / റേഞ്ചർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈസ്റ്റ്ലെക്ക്

ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറലിലെ കാന്റിലോയോ ഈഗിൾസ് കൻവാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 2-5A ഷോക്ഡൗൺ

ബി-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 5A ചാപ്ിൻ ഹസ്കിസ്-ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറസ്, കോക്വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

Cobre Indians vs El Paso Tigers, TX ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോളിലെ ആഴ്ച 1

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

എൽ ഡോർഡാ ആസ്ടെക്സ് vs ഈസ്റ്റ്ലെക്ക് ഫാൾകോൻസ്, ആഴ്ചത്തെ ടെക്സസ് ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ഡെൽ വാലിൽ മേയ് ഫീൽഡ്

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

റിവർസൈഡ് / റേഞ്ചർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈസ്റ്റ്ലെക്ക്

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ഡെൽ വാലിൽ മേയ് ഫീൽഡ്

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

യസ്ലെറ്റ / ഹച്ചിൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഡെൽ വോൾലെ

ആൻറസ് ഈഗിൾസ് എയ് പാസോ ടൈഗേഴ്സ്

റിവർസൈഡ് / റേഞ്ചർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈസ്റ്റ്ലെക്ക്

കാന്റീല്ലോ ഈഗിൾസ് ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റേഡോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിക് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺവെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റഡോറലിലെ കാന്റിലോയോ ഈഗിൾസ് കൻവാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 2-5A ഷോക്ഡൗൺ

ചാപ്ൻ ഹസ്കിസ് ബൂബി ബിയേഴ്സ്,

റിവർസൈഡ് / റേഞ്ചർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈസ്റ്റ്ലെക്ക്

വിജയശ്രീലാളിതമായ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ XX-11A ഷോക്ഡൗണിൽ ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റേഡോറിലുണ്ടായിരുന്ന ##-

എൽ ഡോർഡാ ആസ്ടെക്സ് vs ഈസ്റ്റ്ലെക്ക് ഫാൾകോൻസ്, ആഴ്ചത്തെ ടെക്സസ് ഹൈസ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

റിവർസൈഡ് / റേഞ്ചർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈസ്റ്റ്ലെക്ക്

ആസ്റ്റിൻ Vs എൽ പാസോ - EPHS സെണ്ടിനിയൽ ആഘോഷം

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

കാന്റീല്ലോ ഈഗിൾസ് ഡെൽ വാലെ കോൺക്വിസ്റ്റേഡോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിക് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺവെസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം

ഹൊറൈസൺ സ്കോർപ്പൻസിനെതിരെ കാൻടില്ലോ ഈഗിൾസ്.

ആഴ്ചത്തെ ആഴ്ച: ബേൽ എയർ, ഈസ്റ്റ്വുഡ്

എൻഡ് ഡോർഡോ ആസ്ടെക്സിന്റെയും മോണ്ട്വുഡ് റാംസിനെതിരെയും ജിപ്സാൻ XXX-1A ഷോൺഡൗൺ

ഡോ. അലക്സ് ജിമനേസ് DC, CCST

സ്വാഗതം-ബിയെൻ‌വിഡോ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക്. കഠിനമായ നട്ടെല്ല് വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിക്കുകൾക്കും ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സയാറ്റിക്ക, കഴുത്ത്, നടുവേദന, വിപ്ലാഷ്, തലവേദന, കാൽമുട്ട് പരിക്കുകൾ, കായിക പരിക്കുകൾ, തലകറക്കം, മോശം ഉറക്കം, സന്ധിവാതം എന്നിവയും ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ മൊബിലിറ്റി, ആരോഗ്യം, ശാരീരികക്ഷമത, ഘടനാപരമായ കണ്ടീഷനിംഗ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നൂതന തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവിധ പരിക്കുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡയറ്റ് പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, മൊബിലിറ്റി-എജിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, അഡാപ്റ്റഡ് ക്രോസ്-ഫിറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ, "പുഷ് സിസ്റ്റം" എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക ആരോഗ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പുരോഗമന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക. മൊബിലിറ്റിയും വീണ്ടെടുക്കലും പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ലാളിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണക്റ്റുചെയ്യുക!

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

സമീപകാല പോസ്റ്റുകൾ

സെൽഫ് ക്രാക്കിംഗ്, സെൽഫ് പോപ്പിംഗ് ദി നട്ടെല്ല്

സ്വയം തകർക്കുന്നതും നട്ടെല്ല് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ / ചിറോപ്രാക്റ്റിക് ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യണം… കൂടുതല് വായിക്കുക

വിപ്ലാഷ്, ഇത് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും?

മോട്ടോർ വാഹന അപകടങ്ങൾ, സ്‌പോർട്‌സ് പരിക്കുകൾ, ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിക്കുകൾ, വീഴ്ചകൾ എന്നിവ വിപ്ലാഷിന്റെ ചില കാരണങ്ങളാണ്.… കൂടുതല് വായിക്കുക

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്

പരിക്ക് തടയുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും പതിവായി ഒരു കൈറോപ്രാക്റ്ററെ കാണുന്നത്. വരുന്ന ഒരു സാധാരണ ചോദ്യം… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകളും എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാം

ഇറുകിയ ഹിപ് ഫ്ലെക്സറുകൾ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണ പരാതിയാണ്. കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കുന്നത്… കൂടുതല് വായിക്കുക

വ്യക്തിഗത പരിക്ക് ചിറോപ്രാക്റ്റിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും സാധാരണ പരിക്കുകളും

മിക്ക വ്യക്തികളും ഒരു വാഹനാപകടത്തിനോ മറ്റോ അവരുടെ കുടുംബ വൈദ്യനെയോ പൊതു പരിശീലകനെയോ കാണുന്നു… കൂടുതല് വായിക്കുക

അസ്ഥി ആരോഗ്യത്തിനും പരിക്ക് തടയുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ഡി

വിറ്റാമിൻ ഡി, സൺഷൈൻ ഗുളിക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും… കൂടുതല് വായിക്കുക

ഓൺലൈൻ ചരിത്രവും രജിസ്ട്രേഷനും
ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക