ClickCease
പേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിനു അടിസ്ഥാനമായി മനുഷ്യജീവനെ വീക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തേജനം എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളുടേയും പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ പ്രചോദിതമായിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസം വളർന്നുവരുന്ന വിധത്തിൽ, ഒരു പരിധി വരെ, അത് ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന വസ്തുത ജനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമാണ്.

പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ ആ മനുഷ്യത്വം വിവാദത്തിന് വിഷയമാണ്. നമ്മുടേതുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വംശനാശം നേരിടുന്നതിനായി ലോകത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നതിന് ചെറിയ ചോദ്യം ഉണ്ട്. മറിച്ച്, അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ്. വിവിധ വശങ്ങളിൽ, ആളുകൾ ഈ പ്രശ്നം ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതിനെ നിർവചിക്കുക, ഉത്തരങ്ങൾക്കായി തിരയുക.

പുതിയതും കൂടുതൽ ചഞ്ചലഫലവുമായ ഫലങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചുമാത്രമാണ്. ആഴത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചും, ബിയോകൈറിസ്മെസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന, മനുഷ്യവംശത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ആറ്റോപോച്ചെസെന്റ്രീം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ അവരുടെ ജൈവിക ഭീഷണി അവസാനിപ്പിക്കാൻ തുല്യ സഹജമായ അവകാശമുണ്ട്. അതനുസരിച്ച്, ബയോസെന്റൈസം (ജീവിതം / ഭൂമി / പ്രകൃതി കേന്ദ്രീകരിച്ചു) ഒരു പുതിയ രീതിയിലേക്ക് അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, ഭൂമിയിലെ കേന്ദ്രീകൃതമായ പ്രവർത്തനവും ചിന്തയും ആവശ്യമാണ്, ലോകത്തെ ധാർമ്മികതയുടെ ഒരു മാർഗ്ഗമായി സ്വയം നമ്മെത്തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനുപകരം.

ബയോ കോൺക്രീസിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക

വനനശീകരണം അവസാനിപ്പിക്കണമോ? എന്തുകൊണ്ട് ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്വമനം കുറയുന്നു? ഇങ്ങനെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഭാവി തലമുറകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വ്യക്തിഗത ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനും ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. ജൈവ വൈവിധ്യവും സ്വാഭാവിക ലോകത്തിന്റെ ആന്തരിക മൂല്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയും. ഈ രണ്ട് സമീപനങ്ങളും യഥാർഥത്തിൽ വ്യതിരിക്തമാണ്. പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കുള്ള ആന്തൂപോക്രോസെറിക്ക് ("ഹോമോസെന്ററി" അഥവാ "പരോപകാര"), ബയോസെന്ററിക് ("ecocentric" അല്ലെങ്കിൽ "ജീവശാസ്ത്ര" ജീവജാലങ്ങളെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ബയോസെന്ററി ആശങ്കകൾ ഊർജ്ജിതമാണെങ്കിലും, മനുഷ്യരുടെ ക്ഷേമത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിന് ആന്ത്രോപോചചാരി ആശങ്കകൾ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്. ആൻ കാതോപ്രിന്റൈസം പ്രോ-പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മനോഭാവങ്ങൾക്കും കാരണമാകുമ്പോൾ ബയോസിന്റേസിനു കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യതയും പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പരിസ്ഥിതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്, സ്വാഭാവിക ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ എങ്ങനെ ധാർമ്മിക അന്തർലീകരണമുണ്ടാക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതൽ സുസ്ഥിര ഭാവിയിലേക്കുള്ള പാത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് ജൈവപ്രശ്നത്തിനുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ, ജൈവപ്രവർത്തനം എന്ന ആശയം, മാനവചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും മാനസികവുമായ മാനദണ്ഡങ്ങളായാണ് നിർമിക്കപ്പെടുന്നത്.

പ്രത്യേകിച്ച്, ജൈവപ്രകൃതി ഒരു ഏകത്വ നിലപാടുകാരനാകാൻ സാദ്ധ്യതയില്ല. ഇത് രണ്ട് വ്യതിരിക്ത മനോഭാവങ്ങളെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. തുടക്കം മുതലേ, ബയോസിന്റ്രൈസിന് ഉത്തേജനം ഉണ്ടാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാം (ഉദാ: ജീവികളെ കൊല്ലുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ). രണ്ടാമതായി, നിഷ്കളങ്കത പ്രകൃതിയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് ജൈവസന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത്. (ഉദാ: പ്രകൃതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധിയിലെ തത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ). പരിജ്ഞാനവും വൈകാരികവുമായ പ്രക്രിയയുടെ വിവിധ വ്യവസ്ഥിതികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ, പരുക്കലും പാവനരീതിയും ഒഴിവാക്കുക. തത്ഫലമായി, ബയോസിന്റ്രോം എന്ന സങ്കല്പം സമൂഹത്തിൽ പരിസ്ഥിതിവാദ മനോഭാവത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസത്തെ ദുർബലമാക്കും.

പരിസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബയോസെന്റൈസ് പ്രയോഗിക്കുന്നു

രണ്ട് വ്യത്യസ്ഥമായ ധാർമ്മിക ഉത്കണ്ഠകളെ ജൈവപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി ചേർത്തുകയെന്നത് മനശാസ്ത്രപരമായ അടിവേരുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനുള്ള അർത്ഥപൂർണ്ണമായ ആരംഭമാണ്. ദോഷം ഒഴിവാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജൈവപ്രകടനത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ മാനസികാവസ്ഥകളും അവകാശങ്ങളും വ്യാപകമാക്കാനുള്ള മൂല്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനെതിരായ ചായ്വ് പരിസ്ഥിതിയെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും- കാരണം മനുഷ്യരെപ്പോലെ മാനുഷിക-മനസ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥർ എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യവംശത്തെ മാനിക്കുന്നതായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു.

വിവിധ ജീവിവർഗങ്ങളോ കഥാപാത്രങ്ങളോ ആന്ത്രോപോമോർഫൈസിങ്ങും സ്വഭാവവും ബയോസെന്ററിൻ വിശ്വാസങ്ങളും ഉയർത്തുന്നുവെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തെ പരിഗണിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഉത്കണ്ഠകളാണ്. വ്യക്തിവികാരത്തിനുള്ള ശേഷി, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുരിതം എന്ന ആധികാരികമായ ലിഖിതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വഭാവം, മനുഷ്യവ്യക്തികളല്ലാത്തവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നീതി ലഭിക്കുന്നത് വിപുലമാവുന്നു. അത്തരമൊരു മാനസികപ്രക്രിയയിൽ biocentrism പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരേയൊരു വ്യത്യാസം അവർ ഒരു വിശാലമായ സർക്കിളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അന്റോപ്പോക്രോസെന്റൈസും ബയോസന്റൈസും ചിലപ്പോൾ എന്തിന് സമാനമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കാം. ആത്യന്തികമായി, ബയോസെന്ററി വിശ്വാസങ്ങൾ ജൈവവ്യവസ്ഥയെ പരിപാലിക്കാൻ സഹായിക്കും, നമ്മുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും പരിസ്ഥിതിയിൽ മറ്റ് ജീവികളെ പോലെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബധിരശ്രമം എന്നത് വിശുദ്ധിയുടെയോ പരിശുദ്ധിയുടെയോ ആശങ്കകളിലാണ്. ആളുകൾക്ക് വിശുദ്ധമായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും, ഈ ലോകത്തിന്റെ വിശുദ്ധീകരണവും പെരുമാറ്റങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഉയർത്തുന്നതിന് പ്രകടമായിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രകൃതിയെ സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ചുറ്റുപാടിന്റെ പരിശുദ്ധി നിലനിർത്തുന്നതിന് പാരിസ്ഥിതികമായ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമെന്ന നിലയിൽ, യാഥാസ്ഥിതിക പരിസ്ഥിതികളുടെ മനോഭാവം ഉയർത്തുന്നു. കൂടാതെ, ആത്മീയവും മതപരവുമായ ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ജൈവപ്രകൃതി ഈ രൂപത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും, മതേതര ജനങ്ങളിൽ ഇത് കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. യഥാർഥത്തിൽ, വിശുദ്ധീകരണം പലപ്പോഴും ദൈവിക വ്യവസ്ഥകളുടെ പുറകിലാണ് നടക്കുന്നത്, അതുപോലെ പ്രകൃതിയിലെ ചില പ്രത്യേക വശങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതും, "സംരക്ഷിത മൂല്യങ്ങൾ" എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൂടുതൽ പൊതുവായ ഡാൻറോളജിക്കൽ ചായ്വുള്ളതാണ്. വിവിധ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ധാർമ്മിക വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷത്തെക്കുറിച്ച് പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ ബയോസിന്റേം ഓർത്തോഗാനൽ ആണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ, കുറഞ്ഞപക്ഷം രണ്ട് വ്യതിരിക്ത ആശങ്കകൾ ബയോകൈസിസ്മാണ് നൽകുന്നത്. മനുഷ്യവംശത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനസംവിധാനങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്, ജൈവപ്രശ്നങ്ങളെ ദോഷം ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, അത് സ്വഭാവം മാനസികപ്രകൃതിയിൽ പ്രകടമാക്കുന്നതിൽ വ്യക്തിഗത വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മിതമായ രീതിയിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പരിസ്ഥിതിയുടെ വിശുദ്ധിയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജൈവപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുമ്പോൾ, വ്യക്തിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥാപിത തലത്തിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കൂടാതെ, ആത്മീയതയിലെ വ്യത്യാസങ്ങളും ചില വസ്തുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള പ്രവണതകളും ഒരു പാവപ്പെട്ട അധിഷ്ഠിത ബയോസെൻട്രിം മോഡറേറ്റുചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും, പരുക്കേറ്റവരുടെ ആശങ്കകൾ മൂലം പരിസ്ഥിതിവാദ മനോഭാവമുള്ള മാനസികാവയവങ്ങളുടെ സ്വാധീനം, ശുദ്ധമായ ഉത്കണ്ഠകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. ഈ വ്യത്യാസം മനസിലാക്കുന്നത് ഗണ്യമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി വിരുദ്ധ വീക്ഷണങ്ങളുടെ മതിയായ കണക്ക്, ജൈവപ്രവർത്തനം എന്ന ആശയം ആത്യന്തികമായി കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാൽ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ മനസികതയുടെ ഈ വശം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൌസ് വാതക ഉദ്വമനം, വനനശീകരണം, മനുഷ്യന്റെ ക്ഷേമത്തെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് അപകടങ്ങൾ എന്നിവ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയായാണ്.

ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ പരിധി ചിപ്പിപ്പാക്ക്, നട്ടെല്ലിനുള്ള പരിക്കുകൾക്കും അവസ്ഥക്കും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിഷയം സംബന്ധിച്ച ഓപ്ഷനുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഡോ. ജിമെനെസ് ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക 915-850-0900 . ഗ്രീൻ-കോൾ-ഇപ്പോൾ-ബട്ടൺ- 24H-150x150-2.png

ഡോ. അലക്സ് ജിമെനെസ്

കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ: വെൽനസ്

ശരീരത്തിൽ ശരിയായ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നതിന് ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സമതുലിതമായ പോഷകാഹാരം കഴിക്കുന്നതും, വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതും ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും, നല്ല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും തുടർചികിത്സകളും പതിവായി ആരോഗ്യകരമായ സമയം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്, ആത്യന്തികമായി ക്ഷേമത്തെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നത് ആളുകൾ ആരോഗ്യകരമായിത്തീരാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഏറെ ദൂരം പോകും.

കാർട്ടൂൺ പേപ്പർ ബ്യൂറോ വലിയ വാർത്തയുടെ ബ്ലോഗ് ചിത്രം

ട്രെൻഡുചെയ്യുന്ന വിഷയം: കൂടുതൽ മികച്ച: പുതിയ പുഷ്പം 24 / 7® ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ